"Tuesday night on Lake
Union" oil 16"x20" 
$2,000.00